Zeszyty naukowe
Autor: Yoji Koyama 687
Strony: 687–704
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-55
pdfpełen tekst

Abstract
The euro, which was created in 1999, facilitated regional foreign trade in the euro, but combined with financial liberalization and global financialization it brought a massive cross-border capital flow and major banks’ operating without control, leading to real estate bubbles in the periphery in Southern Europe and New EU member states in the mid-2000s. When the Lehman shock occurred in September 2008 the capital inflow in these countries suddenly stopped and reversed. In order to rescue the banking sector which had a huge amount of non- performing loans governments’ were obliged to inject fresh capital into banks, resulting in an expansion of government debt. In order to decrease governments’ debt the Troika (European Commission, European Central Bank and the IMF) imposed austerity measures on the EU periphery countries as a prerequisite for financial support, but this policy in turn has caused economic stagnation in these countries. This paper considers the systemic defects in the EMU and policy problems in the Eurozone.
Keywords: banking sector, problem of the Eurozone, European Union, Economic and Monetary Union

OGÓLNOUSTROJOWE WADY UNII GOSPODARCZO-WALUTOWEJ KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

Streszczenie
Waluta euro, która od roku 1999 funkcjonuje w transakcjach bezgotówkowych, ułatwiła regio nalny handel zagraniczny w strefie euro, ale w połączeniu z liberalizacją finansową oraz globalną finansyzacją przyniosła ogromne transgraniczne przepływy kapitału i brak kontroli nad działalnością dużych banków, co prowadzi do baniek na rynku nieruchomości na obrzeżach Europy południowej i krajów nowej Unii w połowie 2000 roku. Po szoku związanym z upadkiem banku Lehman Brothers, który wystąpił we wrześniu 2008 roku, napływ kapitału w tych krajach nagle zatrzymał się i odwrócił. W celu ratowania sektora bankowego, który posiadał wiele zagrożonych kredytów, rządy były zmuszone do zasilenia banków „świeżym” kapitałem, powodując wzrost długu publicznego. W celu zmniejszenia zadłużenia rządów Trojka (Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny i MFW), jako warunek pomocy finansowej, zmusiła peryferyjne kraje UE do przyjęcia planów oszczędnościowych, ale ta polityka spowodowała z kolei stagnację gospodarczą w tych krajach. Artykuł ten przedstawia wady systemowe w UGW i polityczne problemy w strefie euro.
Słowa kluczowe: sektor bankowy, problem strefy euro, Unia Europejska, Unia Gospodarczo-Walutowa