Zeszyty naukowe
Autor: Jarosław Mielcarek 705
Strony: 705–722
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-56
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Udzielenie odpowiedzi na cztery pytania: Czy podatek od handlu detalicznego w wersji zaproponowanej przez MF wzmacnia małe i średnie sieci i sklepy? Czy został stworzony mechanizm utrudniający lub uniemożliwiający dużym sieciom przerzucanie podatku na konsumentów? Czy odpowiednio opodatkowano franczyzodawców? Czy istnieje neutralny system podatkowy, który zrównuje poziom konkurencyjności sieci średnich i sieci dużych.
Metodologia badania – Zastosowano mierniki: do oceny sytuacji finansowej wskaźnik strumieni pieniężnych do obrotu, do oceny wpływu podatku na konkurencyjność wskaźnik przewagi konkurencyjnej, oraz neutralne stawki podatkowe. Analizę przeprowadzono dla systemu podatku progresywnego i liniowego.
Wynik – Proponowane przez MF rozwiązania doprowadzą do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej dużych sieci w wyniku wprowadzenia zbyt niskiego progu wolnego od podatków, dodatkowej stawki dla handlu w soboty, niedziele i święta, zbyt małej liczby stawek, zbyt niskiej najwyższej stawki podatku progresywnego oraz do zniszczenia małych i średnich firmy franczyzowych.
Oryginalność/wartość – Odkryto inne niż zamierzone skutki rozwiązań w projekcie ustawy MF o podatku od sprzedaży detalicznej. Wykazano, że istnieje neutralny, progresywny system podatkowy, który nie jest obciążony negatywnymi skutkami propozycji MF.
Słowa kluczowe: podatek neutralny, podatek progresywny, podatek liniowy, podatek od sprzedaży detalicznej, sieci franczyzowe

ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONSEQUENCES OF THE MINISTRY OF FINANCE DRAFT LAW ON TAX ON RETAIL SALES

Abstract
Purpose – The answers to four questions: Is tax on retail trade as proposed by the MF strengthens small and medium-sized networks and shops? Have you created a mechanism for hindering or preventing large networks to the incidence of tax to consumers? Have franchisors been appropriately taxed? Is there a neutral tax system that equates the level of competitiveness of the medium networks and large ones?
Design/methodology/approach – Used measures: to assess the financial situation indicator of cash flows to the net sales, to assess the impact of tax on the competitiveness indicator of competitive advantage, and neutral tax rates. The analysis was conducted for the tax system progressive and linear.
Findings – Proposed by the MF solution will lead to the strengthening of the competitive position of large networks as a result of the introduction of too low an amount exempted from tax, an additional tax rate for trade on Saturdays, Sundays and holidays, too small a number of rates, too low the highest progressive tax rate, and to the destruction of small and medium-sized franchising networks.
Originality/value – There was discovered other than the intended effects of the solutions of the draft law on tax on retail sales. It has been shown that there is a neutral, progressive tax system, which is not burdened with the negative effects of the MF proposal.
Keywords: neutral tax, progressive tax, linear tax, tax on retail sales, franchising networks