Zeszyty naukowe
Autor: Wiktor Patena, Renata Stawiarska 723
Strony: 723–738
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-57 
pdfpełen tekst

Abstract
The purpose of the paper was to conduct a quantitative analysis of relations between privatization goals, their effects and results of public opinion concerning privatization. Out of several metrics of the privatization results confronted with people’s attitudes to privatization only two were statistically significant. Contrary to the first hypothesis, people’s attitudes toward privatization is not a function of periods of prosperity or economic slowdown (measured by the WIG20, and GDP growth). The only variable it is correlated to is the unemployment rate (correlation –0.6577). Obviously, opinions people form about privatization are mostly based on their personal experiences, especially those related to unemployment. The attitude towards privatization varies and depends on the proximity of the phenomenon to respondents.
The changing V-shaped public attitude to privatization can lead to a conclusion that Poles seem to have passed through a learning process while transformation progressed. The process began with a great deal of enthusiasm for free market transformations, followed by disillusionment resulting from layoffs and unemployment. But then the momentum gained by the transformation process was already large enough to carry the Polish economy forward, together with people’s perception of privatization process, further on the road to economic prosperity. On the other hand, the V-shape may soon easily be easily reversed. The results of the 2015 presidential election are symptomatic here. They coincide with most recent general sentiment for statism and economic nationalism.
Keywords: the privatization process, privatisation in Poland, quantitative analysis, economic transformation

PUBLICZNE POSTRZEGANIE PRYWATYZACJI W POLSCE OD 1991–2014

Streszczenie
Praca ma na celu przeprowadzenie analizy ilościowej postrzegania celów i efektów procesów prywatyzacyjnych przez opinię społeczną w Polsce. Z siedmiu branych pod uwagę miar wyników prywatyzacji skonfrontowanych z opiniami obywateli tylko dwa wyniki okazały się statystycznie istotne.
Wbrew pierwszej hipotezie postrzeganie prywatyzacji nie jest funkcją okresów wzrostu lub spowolnienia gospodarczego (mierzonego przez WIG20 i PKB). Jedyną zmienną skorelowaną z postrzeganiem prywatyzacji jest stopa bezrobocia (korelacja –0.6577). Opinie jakie obywatele tworzą na temat prywatyzacji są często oparte na osobistych doświadczeniach, w szczególności tych związanych z utratą pracy.
Postrzeganie prywatyzacji w Polsce, które badane w czasie przyjmuje kształt litery V, prowadzi do konkluzji, że Polacy przeszli długi proces edukacji w czasie transformacji gospodarczej w latach 1989–2014. Proces zaczął się od wielkiego entuzjazmu dotyczącego gospodarki wolnorynkowej, po którym nastąpiło głębokie rozczarowanie efektami zmian, w tym prywatyzacją. Niemniej tempo wtedy rozpoczętych zmian było na tyle duże, że doprowadziło do długofalowo do gospodarczej prosperity. Z drugiej strony niebawem możemy obserwować odwrotny proces (wyniki wyborów w 2015 są symptomatyczne) będący skutkiem sentymentów narodowościowych, propaństwowych i rosnących sympatii dla etatyzmu.
Słowa kluczowe: proces prywatyzacji, prywatyzacja w Polsce, analiza ilościowa, transformacja gospodarcza