Zeszyty naukowe
Autor: Stanisław Wieteska 753
Strony: 753–764
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-59
pdfpełen tekst

Streszczenie
W Polsce obowiązuje obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników za szkody wyrządzone osobom trzecim. Jednocześnie powstaje problem stosowania środków ochrony roślin. W literaturze coraz częściej mówi się o pozostałościach pestycydów w produktach rolnych i zwierzęcych. W artykule naświetlamy skalę stosowania środków ochrony roślin i ich skutki dla środowiska i zdrowia ludności. Podejmujemy dyskusję, czy skutki pozostałości pestycydów powinny być ujęte w zakresie odpowiedzialności cywilnej tego ubezpieczenia.
Słowa kluczowe: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników, środki ochrony roślin, pestycydy

COMPULSORY INSURANCE OF CIVIL LIABILITY OF FARMERS AND THE DAMAGE CAUSED BY PESTICIDES

Abstract
In Poland there is a compulsory insurance of civil liability of farmers for damage to third parties. At the same time there is a problem the use of plant protection. In the literature more and more talk about pesticide residues in agricultural products and livestock. In this article we discuss the scale of the use of pesticides and their effects on the environment and health of the population. We debate whether the effects of pesticide residues should be included in the scope of this liability insurance.
Keywords: civil liability insurance of farmers, plant protection, pesticides