Zeszyty naukowe
Autor: Bogusława Bek-Gaik, Bartosz Rymkiewicz 767
Strony: 767–783
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-60 
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest omówienie praktyki sprawozdawczości zintegrowanej (IR – integrated reporting) oraz zidentyfikowanie problemów związanych z jej wprowadzeniem w praktyce polskich spółek giełdowych.
Metodologia badania – W artykule wykorzystano studia literatury przedmiotu, analizę treści publikacji korporacyjnych oraz obserwację praktyki gospodarczej. Badanie jest kontynuacją wcześniejszych badań autorów.
Wynik – Badanie przeprowadzono na próbie 60 spółek wchodzących w skład indeksów WIG20 oraz mWIG40 na dzień 18 stycznia 2016 roku. W sumie przeanalizowano 337 publikacji korporacyjnych za lata 2013–2014. Wykazano, że raportowanie zintegrowane w Polsce jest we wczesnej fazie rozwoju i dopiero krystalizuje się w praktyce. W wyniku badań stwierdzono, że raporty zintegrowane sporządzają głównie spółki będące liderami swoich branż. Struktura raportów zintegrowanych przygotowywanych przez polskie spółki giełdowe jest zgodna ze strukturą ramową zaproponowaną przez IIRC. Wiele jednak zastrzeżeń można mieć do treści raportów zintegrowanych i do jakości ujawnień w publikowanych raportach zintegrowanych.
Oryginalność/wartość – Sprawozdawczość zintegrowana jest stosunkowo nowym obszarem badawczym, znajdującym się we wczesnej fazie wdrażania w praktyce gospodarczej.
Słowa kluczowe: sprawozdawczość zintegrowana, raportowanie zintegrowane, sprawozdanie z wartości, model biznesu

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED REPORTING IN THE PRACTICE OF POLISH LISTED COMPANIES

Abstract
Purpose – The purpose of this article is to discuss the practice of integrated reporting (IR – integrated reporting) and to identify the problems associated with its implementation in practice of Polish listed companies.
Design/methodology/approach – The article uses literature studies, analysis of the content of corporate publications and the observation of economic practice. The study is a continuation of previous studies authors.
Findings – The study was conducted on a sample of 60 companies included in the WIG20 and mWIG40 on 18 January 2016. In total, Authors analyzed 337 corporate publications for 2013–2014. It has been shown that integrated reporting in Poland is in the early stages of development and only crystallized in practice. The research found that reports mainly draw up integrated companies which are leaders in their industries. The structure integrated reports prepared by Polish listed companies is consistent with the structure of the framework proposed by the IIRC. However, many objections can have the content and the quality of disclosure in published reports integrated .
Originality/value – Integrated reporting is a relatively new research area, located in the early phase of implementation in practice.
Keywords: integrated reporting, statement of values, business model