Zeszyty naukowe
Autor: Rafał Jagoda 799
Strony: 799–808
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-62
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – W artykule podjęto zagadnienia obciążeń przedsiębiorstw związanych z przymusem opłacania składek na PFRON. Zaprezentowano na przykładzie, jak obciążenie to może oddziaływać na wynik finansowy w spółce akcyjnej.
Metodologia badania – Problematyka została ukazana w świetle dotychczasowych rozważań teoretycznych, uregulowań prawnych, a także na przykładzie empirycznym. Do metod badawczych należy przegląd literaturowy oraz analiza źródeł wtórnych bazująca na danych jakościowych i ilościowych.
Wynik – Stosowane w przedsiębiorstwach rutynowe działania związane z obowiązkiem uiszczania składek na PFRON winny być uznawane jako koszt, którego wysokość może być regulowana, a który często jest bagatelizowany przez menadżerów.
Oryginalność/wartość – Przedstawione w artykule informacje pozwalają na zrozumienie mechanizmu uiszczania składek na PFRON, a także mogą być pomocne w sterowaniu kosztami przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: PFRON, wynik finansowy, koszty działalności

INFLUENCE OF THE CONTRIBUTIONS TO PFRON ON THE FINANCIAL RESULT THE COMPANY

Abstract
Purpose – The article addresses issues burden on businesses resulting from the forced contributions to PFRON. Presented as an example as burden may affect the financial results of the company. Design/methodology/approach – The issue has been shown in the light of the theoretical considerations, legal regulations as well as empirical example. Planned research methods should be literature review and analysis of secondary sources based on qualitative and quantitative data.
Findings – Used in enterprises routine activities related to the obligation to pay contributions to PFRON should be recognized as an expense, the amount of which can be adjusted, and which is often underestimated by managers.
Originality/value – The article information helps to understand the mechanism of contributions to PFRON and may be helpful in controlling the costs of enterprises.
Keywords: PFRON, financial result, operating costs