Zeszyty naukowe
Autor: Krzysztof Łobos, Karolina Mazur 809
Strony: 809–817
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-63
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Podsumowanie narzędzi wykorzystujących miary efektywności dotychczas stosowanych przez autorów badań nad skutkami zaufania międzyorganizacyjnego oraz syntetyczna ich ocena w zakresie przydatności, wiarygodności i ograniczeń zastosowania w procesie badań nad skutkami zaufania międzyorganizacyjnego.
Metodologia badania – W pracy wykorzystano elementy metodyki systematycznego przeglądu literatury, którym objęto 17 pozycji literaturowych dotyczących skutków zaufania międzyorganizacyjnego. Efektywność stanowiła zmienną zależną. Przeanalizowano 31 pomiarów efektywności oraz jej korelacji z zaufaniem międzyorganizacyjnym o charakterze afektywnym.
Wynik – W wyniku badań ustalono, że najwyższą przydatność w procesie badań nad efektywnościowymi skutkami zaufania międzyorganizacyjnego mają mierniki o charakterze efektywności procesowej oszacowane na podstawie skali Likerta.
Oryginalność/wartość – Praca stanowi podsumowanie badań innych autorów. Dokonana ocena narzędzi pomiaru efektywności może stanowić bazę dla przyszłych badaczy problemu zaufania międzyorganizacyjnego i jego skutków oraz stanowić przyczynek do analizy w zakresie kapitału intelektualnego bazującego na zaufaniu.
Słowa kluczowe: efektywność, zaufanie międzyorganizacyjne, badania społeczne

PERFORMANCE INDICATORS APPLICATION IN THE RESEARCH OF INTERORGANIZATIONAL TRUST

Abstract
Purpose – The aim of this study is to assess the application possibilities, reliability and threats of performance measures which can be used in the research on the interorganizational trust outcomes.
Design/methodology/approach – The partial method of systematic review of literature has been applied in the research. The authors reviewed 17 studies included 31 measurements of performance trust outcomes.
Findings – The authors assessed that process performance measures have the highest applicability in the research on interorganizational trust outcomes. The analysis also gave a conclusion that there is a highest applicability of Likert scale than of primary financial data.
Originality/value – The work consists of summary of the research methodologies of other authors. The evalu ation of research tools, which use performance measurements can be a basis for future research standards in this area. It also can be a contribution to analysis tools creation in area of intellectual capital.
Keywords: performance interorganizational trust, social research