Zeszyty naukowe
Autro: Zbigniew Leszczyński 937
Strony: 937–948
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-73
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest próba zaprezentowania w aspekcie teoretycznym i empirycznym podstawowych narzędzi budowy łańcucha wartości w obszarze produkcyjnym: analizy procesowej i analizy wartości procesów. Metodologia badawcza przyjęta w niniejszym artykule to analiza literatury w zakresie rachunkowości zarządczej, zarządzania, oraz analiza danych empirycznych pozyskanych z projektów prowadzonych przez autora. Teza artykułu: procesowe zarządzanie kosztami produkcji w przedsiębiorstwie uwarunkowane jest funkcjonowaniem łańcucha wartości w obszarze produkcji. Wynikiem przeprowadzonych analiz jest model łańcucha wartości w obszarze produkcyjnym zaprojektowany z wykorzystaniem analizy procesowej i analizy wartości procesów. Innowacyjnością artykułu jest próba integracji analizy procesowej i analizy wartości procesów w narzędzie projektowe łańcucha wartości oraz modelowanie łańcucha wartości w obszarze produkcji.
Słowa kluczowe: analiza procesowa, analiza wartości procesów, łańcuch wartości, procesowe zarządzanie kosztami

PROCESS ANALYSIS AND PROCESS VALUE ANALYSIS AS A TOOL TO DESIGN VALUE CHAIN OF THE PRODUCTION AREA IN THE ENTERPRISE

Abstract
The purpose of the article is present in theoretical and empirical aspect – the basic tools of design value chain in the production area: process analysis and value processes analysis. The research methodology adopted in this study is an analysis of the literature in the field of management accounting, management and analysis of empirical data obtained from projects carried out by the author. The thesis of the article: Process management of production costs in the enterprise is conditional upon the functioning of the value chain in the production area. The result of the analyses is the model of the value chain in the production area designed using process analysis and analysis of the value of processes. The innovation of this article is to attempt integration: process analysis and value processes analysis in the one tool of value chain designing.
Keywords: process analysis, process value analysis, value chain, process management costs