Zeszyty naukowe
Autro: Zbigniew Leszczyński 949
Strony: 949–964
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-74
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest zaprezentowanie w aspekcie teoretyczno-empirycznym metodyki budowy parametrycznego modelu estymacji kosztów produkcji. Metodologia badawcza przyjęta w niniejszej pracy to analiza literatury w zakresie rachunkowości zarządczej, zarządzania, inżynierii kosztów, statystki oraz analiza danych empirycznych pozyskanych z projektów prowadzonych przez autora. Wynikiem przeprowadzonych analiz jest model funkcji kosztów wykorzystywany do parametrycznej estymacji kosztów produkcji. Innowacyjnością artykułu jest próba wypracowania własnej metodyki modelowania funkcji kosztów produkcji oraz doboru narzędzi statystycznych do osiągnięcia tego celu.
Słowa kluczowe: estymacja kosztów produkcji, funkcje kosztów produkcji, model parametryczny estymacji

PARAMETRIC MODEL ESTIMATING OF COSTS PRODUCTION

Abstract
The purpose of the article is present in theoretical and empirical aspect methodology of construction the parametric model estimating of production cost. The research methodology adopted in this study is an analysis of the literature in the field of management accounting, management, cost engineering, statistics and analysis of empirical data obtained from projects carried out by the author. The result of the analyzes is cost functions model used for parametric estimating of the production costs. The innovation of this article is an attempt to develop a methodology for modeling the functions of production costs and the selection of statistical tools to achieve this.
Keywords: estimation of production costs, production cost functions, parametric model estimating