Zeszyty naukowe
Autor: Radosław Ryńca, Rafał Miśko 223
Strony: 223–237
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-19
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Ocena wizerunku uczelni z uwzględnieniem instrumentów public relations na przykładzie dwóch szkół wyższych. Ocena wizerunku bowiem jest istotną determinantą budowania pozycji konkurencyjnej szkoły wyższej.
Metodologia badania – Badanie zostało przeprowadzone przy pomocy kwestionariusza ankiety na przykładzie uczelni publicznej i niepublicznej.
Wynik – W oparciu o przeprowadzone badania wyodrębniono czynniki, które zdaniem ankietowanych mają wpływ na ocenę wizerunku uczelni. Dokonano także oceny tychże czynników oraz zaproponowano działania usprawniające.
Słowa kluczowe: zarządzanie uczelnią, wizerunek szkoły wyższej

EVALUATION OF THE UNIVERISTY IMAGE WITH PUBLIC RELATIONS TOOLS ON THE EXAMPLE OF HIGHER EDUCATION

Abstract
Purpose – The purpose of article is assessment of the university’s image with regard to the instruments of public relations on the example of two universities. The image evaluating is an important determinant of building a competitive position of higher education institutions.
Design/methodology/approach – The study was conducted using a questionnaire on the example of public and private universities.
Findings – Based on the studies, such factors were distinguished which, according to those surveyed have an impact on the assessment of the university’s image. These factors were also assessed and improvement actions were suggested.
Keywords: university management; image of higher education institution