Zeszyty naukowe
Autor: Hanna Sikacz 239
Strony: 239–250
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-20
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Ocena obecnego stanu sprawozdawczości CSR grup kapitałowych w Polsce w aspekcie funkcjonujących w nich jednostek zależnych.
Metodologia badania – Badanie było związane z wyselekcjonowaniem 25 grup kapitałowych publikujących raporty CSR. Dalsza część badania dotyczyła analizy treści raportów w kontekście informacji pozafinansowych o jednostkach zależnych funkcjonujących w ramach grupy kapitałowej, której raport dotyczy. Zasadniczą częścią opracowania jest zestawienie tabelaryczne biorące pod uwagę cechy charakteryzujące te raporty wraz z odpowiednim ich opisem oraz wnioski z analizy tych raportów.
Wynik – Większość raportów grup kapitałowych dotyczy tylko jednostki dominującej. W związku ze szczegółowymi wynikami analizy treści raportów można mieć wątpliwości, czy realizowany w tych podmiotach CSR przekłada się na działania w jednostkach zależnych. Możliwe, że jednostki zależne nie są zaangażowane w strategie CSR i jeśli tylko są takie strategie, to dotyczą jednostki dominującej, a nie przekładają się na całą grupę kapitałową.
Oryginalność/wartość – Poddanie pod wątpliwość popularnego poglądu na temat dobrego stanu raportowania CSR i działań podejmowanych w tym zakresie przez duże przedsiębiorstwa, szczególnie grupy kapitałowe.
Słowa kluczowe: CSR; raportowanie CSR, raportowanie zrównoważonego rozwoju, raportowanie zintegrowane, grupa kapitałowa

REPORTING OF NON-FINANCIAL INFORMATION OF CAPITAL GROUPS

Abstract
Purpose – Evaluation of the current state of CSR reporting capital groups in Poland in terms of functioning in them subsidiaries.
Design/methodology/approach – Study was linked with selection of 25-th groups of companies publishing CSR reports. A further part of the study was dealt with the analysis of the content of reports in the context of non-financial information of subsidiaries operating within the group, which the report relates. The main part of the study is tabulation taking into account the characteristics of those reports, together with their appropri ate descriptions and conclusions from the analysis of these reports.
Findings – Most reports of the capital groups only applies to the parent company. In connection with the detailed results of reports about analysis of them content, we could have some questioned whether CSR is realized as well in the subsidiaries. It is possible that the subsidiaries are not involved in CSR strategies and if exist such CSR strategies in the parent company do not impact on the entire capital group.
Originality/value – Submission questioned the popular belief about the good state of CSR reporting and actions taken in this regard by large companies, especially capital groups.
Keywords: CSR, CSR reporting, sustainability reporting, integrated reporting, capital group