Zeszyty naukowe
Autor: Mirosław Wasilewski, Serhiy Zabolotnyy 277
Strony: 277–286
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-23
pdfpełen tekst

Streszczenie
W opracowaniu określono zależności zachodzące między rentownością a płynnością finansową przedsiębiorstw rolniczych. Badania przeprowadzono na próbie dużych przedsiębiorstw rolniczych w latach 2005–2012. Analizowane przedsiębiorstwa rolnicze charakteryzowały się wysoką zdolnością do regulowania zobowiązań bieżących oraz dodatnią rentownością działalności. W badanych podmiotach odnotowano dodatnią zależność między poziomem rentowności a płynnością finansową. Na ogół wyższy poziom rentowności wynikał z relatywnie większych zysków, które determinowały dodatnie przepływy z działalności operacyjnej. W przedsiębiorstwach rolniczych zyski najczęściej były kumulowanie w kapitale obrotowym, co przekładało się na wyższy poziom płynności finansowej.
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa rolnicze, płynność finansowa, rentowność

PROFITABILITY AND LIQUIDITY RELATIONSHIPS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Abstract
The goal of the research is to determine the relations between the profitability and liquidity of agricultural companies. The research has been conducted on the sample of big agricultural companies in 2004–2012. The analyzed companies were characterized by a high liquidity and profitability. In the sample a positive relation between liquidity and profitability was determined. Generally higher level of profitability appeared from relatively higher profits which determined the positive cash flows from operating activities. In agricultural companies profits were commonly cumulated in working capital that led to a higher level of liquidity.
Keywords: agricultural companies, liquidity, profitability