Zeszyty naukowe
Autor: Mirosław Wasilewski, Marzena Ganc 265
Strony: 265–276
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-22
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – W opracowaniu określono efektywność działalności spółdzielni mleczarskich w zależności od wielkości zatrudnienia.
Metodologia badania – Do badań wybrano w sposób celowy 84 spółdzielni mleczarskich, położonych na terytorium Polski, które nieprzerwanie publikowały sprawozdania finansowe. Zgromadzono dane empiryczne za okres badawczy 2009–2014. Badane spółdzielnie podzielono na grupy według kryterium wielkości zatrudnienia. Ponadto określono w każdej z wyodrębnionych grup wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Przyjętą próbę badawczą można uznać za „quasi reprezentatywną”, z uwagi na niewielki udział w rynku pozostałych obiektów populacji.
Wynik – Spółdzielnie mleczarskie bez względu na wielkość zatrudnienia charakteryzowały się niskim poziomem rentowności majątku oraz funduszu własnego. Ponadto utrzymywały korzystny poziom wskaźników płynności finansowej oraz sprawności gospodarowania. Niski poziom zyskowności jest uzasadniony specyfiką działalności spółdzielczej formy gospodarowania, która charakteryzuje się maksymalizacją korzyści dla swoich członków, a nie wyników finansowych.
Oryginalność/wartość – Nie przeprowadzono dotychczas badań kondycji finansowej spółdzielni mleczarskich z uwzględnieniem kryterium wielkości zatrudnienia.
Słowa kluczowe: spółdzielnie mleczarskie, wielkość zatrudnienia, efektywność działalności

THE LEVEL OF EMPLOYMENT VERSUS FINANCIAL RESULTS IN DAIRYCOOPERATIVES

Abstract
Purpose – The study defined effectiveness for dairy cooperatives, depending on the size of the employment.
Design/methodology/approach – Have chosen knowingly dairy cooperatives 84 on Polish territory, which continuously publish financial statements. Empirical data was collected for the period 2009–2014 research. Tested cooperatives is divided into groups according to the size criterion of employment. In addition, specified in each of the separate groups of economic and financial indicators. Adopted the test of research can be considered as a “quasi representative” due to the small market share of the other objects.
Findings – Dairy cooperatives no matter the size of employment were characterized by low level the profitability of assets and the fund of their own. In addition, the claimed beneficial level of liquidity and management performance indicators. The low level of profitability is justified by specific cooperative activities forms of farming, which is characterized by maximizing the benefits of its members, rather than financial results.
Originality/value – The research so far has not taken the financial health of dairy cooperatives, taking into account the criterion of employment size.
Keywords: dairy cooperatives, employment, efficiency