Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Świetla 375
Strony: 375–382
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-32
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem opracowania jest prezentacja najnowszych zmian (2014 i 2015) w zakresie rozwiązań regulacyjnych dotyczących sprawozdawczości podmiotów mikro oraz małych, a także zwrócenie uwagi na częste wykorzystanie przez nie usług zewnętrznych w tym zakresie.
Metodologia badania – Przegląd najnowszych informacji pochodzących z obszaru działania wskazanych podmiotów, analiza znowelizowanych aktów prawnych, pozycji literaturowych oraz własne badania empiryczne dotyczące podjętego zagadnienia.
Wynik – Wskazano na niewątpliwą potrzebę uproszczeń w sprawozdawczości podmiotów małych i mikro, choć zwrócono także uwagę, że usługi w ramach ich uproszczonej sprawozdawczości w najbliższym czasie nie będą tańsze ze względu na koszt szkoleń pracowników podmiotów je obsługujących.
Oryginalność/wartość – przedstawienie najnowszych zmian przepisów prawnych oraz sposobów dostosowania usługodawców do nowych rozwiązań.
Słowa kluczowe: podmioty mikro i małe, regulacje, outsourcing

THE PROVISION OF ACCOUNTING SERVICES TO SMALL AND MICRO ENITIES IN THE CONTEXT OF STATUTORY CHANGES

Abstract
Purpose – Customs objective of the study is to present the latest developments (2014 and 2015) in the field of regulatory reporting entities micro and small as well as draw attention to the frequent use by external services in this regard.
Methodology of research – The overview of the latest information from the area of operations of these entities, the analysis of the amended legislative acts, literature and own empirical studies undertaken on the issue.
Findings – Pointed to the undoubted need for simplification in the reporting of small and micro entities but also highlights that the services under their simplified reporting in the near future will not be cheaper because of the cost of training employees of entities that support them.
Originality/value – Presentation of the latest changes in legislation and ways of adapting the service providers to new solutions.
Keywords: micro and small entities, regulations, outsourcing