Zeszyty naukowe
Autor: Sylwia Bętkowska 385
Strony: 385–396
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-33
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem opracowania jest prezentacja oraz ukazanie zależności i uwarunkowań zachodzących w obszarze determinant struktury kapitałowej wraz z ich odniesieniem do efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa. W artykule zaakcentowano również znaczenie kategorii kapitału i różnych podejść w rozumieniu pojęcia struktury kapitałowej.
Metodologia badania – Artykuł koncentruje się na przeglądzie literatury przedmiotu i ukazaniu zależności zachodzących w obszarze determinant struktury kapitałowej.
Wynik – Efektem niniejszego opracowania jest zaakcentowanie kwestii istoty oraz ukazanie zależności w obszarze determinant struktury kapitałowej, stanowiącej niezwykle ważny czynnik w toku finansowania działalności przedsiębiorstwa.
Oryginalność/wartość – Artykuł eksponuje zależności pomiędzy problemami cząstkowymi wpisującymi się w zagadnienia kształtowania struktury kapitału. Zwrócono zatem uwagę na czynniki oddziałujące na strukturę kapitału, bowiem w literaturze przedmiotu bardzo wiele mówi się o źródłach kapitału, ich klasyfikacji, metodach pozyskiwania i prowadzenia rachunku ekonomicznego, natomiast aspekty związane z kształtowaniem tejże struktury traktowane są niejako drugoplanowo.
Słowa kluczowe: źródła kapitału, struktura kapitału, determinanty struktury kapitału

DETERMINANTS OF CAPITAL STRUCTURE IN A COMPANY

Abstract
Purpose – Goal of the following work is to present dependencies and conditions concerning determinants of capital structure together with their relationship to the effectiveness of enterprise value creation. Influence of the capital categories and various approaches concerning capital structure have also been accented.
Design/methodology/approach – Paper focuses on review of the subject literature and revealing the dependencies in the field of capital structure determinants.
Findings – The effect of the following work is emphasising the dependencies in the field of capital structure determinants, which constitutes a very important factor in enterprise operations financing.
Originality/value – Paper emphasises the dependencies between the partial problems that are part of capital structure shaping problem. Special attention has been paid to the factors influencing the capital structure.
The reason was that in the literature a lot of emphasis is put on capital sources, their classification, methods of acquiring them and methods of economic calculation. On the other hand shaping of the capital structure is treated as a secondary issue.
Keywords: capital sources, capital structure, capital structure determinants