Zeszyty naukowe
Autor: Jacek Kardela 397
Strony: 397–412
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-34
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Prezentacja możliwości wykorzystania Zarządzania Portfelowego Projektami jako metody zarządzania kapitałem organizacji oraz jego użyteczności w zarządzaniu produkcją.
Metodologia badania – Analiza literatury i badań światowych oraz studium przypadku firmy wydobywczej.
Wynik – W artykule zaprezentowano rolę Zarządzania Portfelowego Projektami w porządkowaniu procesów zarządczych organizacji. Na podstawie studium przypadku omówiono sposób konstruowania procesu Zarządzania Portfelowego Projektami w organizacji oraz przedstawiono efekty jego wprowadzenia.
Oryginalność/wartość – Artykuł posiada walory praktyczne, a jego oryginalność i wartość wynika z unikatowego podejścia do zarządzania portfelami projektów wypracowanego przez kapitał intelektualny organizacji i wykorzystywanego w przedsiębiorstwie wydobywczym
Słowa kluczowe: projekt, portfel projektów, zarządzanie projektami, zarządzanie portfelem projektów, metody zarządzania, alokacja kapitału, zarządzanie produkcją, firma wydobywcza

PORTFOLIO MANAGEMENT AS A TOOL FOR THE ALLOCATION OF FINANCIAL AND PRODUCTION MANAGEMENT COMPANY IN MINING

Abstract
Purpose – Presentation of the application possibilities of the Project Portfolio Management as a methodology for organization’s capital management including its usefulness in the production process management.
Design/methodology/approach – Analysis of the subject literature and world research as well as business case of a mining company.
Findings – In the article the role of the Project Portfolio Management in the arrangement of the organization’s management processes has been explained. Based on the given business case a way of the Project Management process establishment along with the effects of its implementation in the organization has been described.
Originality/value – The research article has the applicative aspects. Its distinctness and value result from the unique approach to the Project Portfolio Management which was developed by the company’s intellectual capital and is being exploited in the mining organization currently.
Keywords: project, project portfolio, project management, project portfolio management, management methodologies, capital allocation, production management, mining organization