Zeszyty naukowe
Autor: Mieczysław Puławski 447
Strony: 447–459
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-38
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest przedstawienie roli i znaczenia fairness opinions jako instrumentu wspierającego zarządy spółek notowanych na GPW w Warszawie w przygotowaniu stanowiska w sprawie publicznych wezwań do sprzedaży akcji tych spółek.
Metodologia badania – Dokonano analizy 287 przypadków publicznych wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji spółek giełdowych w Polsce w okresie 24.10.2005–30.05.2016, wyodrębniając i poddając szczegółowej analizie te wezwania, w związku z którymi doszło do wystawienia fairness opinion.
Wynik – Badanie dowodzi słabego zainteresowania zarządów spółek giełdowych szczególnymi opiniami określanymi jako fairness opinions. W analizowanym okresie podmioty zewnętrzne wystawiły na zlecenie zarządów jedynie 34 takie opinie. Oznacza to, że jedynie w związku z co dziewiątym wezwaniem miała zastosowanie fairness opinion.
Oryginalność/wartość – Oryginalnym wkładem autora jest zbadanie zakresu stosowania fairness opinions przez zarządy spółek notowanych na GPW w okresie 24.10.2005–30.05.2016.
Słowa kluczowe: publiczne wezwanie do sprzedaży akcji, fairness opinion, spółki giełdowe, podmiot wzywający, doradca finansowy

FAIRNESS OPINION AS AN INSTRUMENT OF SUPPORT FOR THE COMPANIES MANAGEMENT BOARDS IN THE PREPARATION OF THEIR STATEMENT REGARDING PUBLIC TAKEOVER BIDS FOR SHARES OF STOCK LISTED COMPANIES IN POLAND

Abstract
Purpose – The purpose of this article is to present the role and importance of fairness opinions as a tool of support for the management boards of companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the preparation of their position with regard to public takeover bids for shares of these companies.
Methodology – The analysis of 287 cases of public takeover bids for shares of stock-listed companies in Poland in the period between 24 th October, 2005 and 30 th May, 2016 has been carried out, with particular focus and a detailed analysis of those bids with regard to which fairness opinions were drafted.
Findings – The study testifies to a weak interest in fairness opinions by the management boards of stock-listed companies. In the analyzed period, only 34 fairness opinions were drafted by outsourced entities upon order from the management boards. This means that fairness opinions were used with every ninth takeover bid.
Originality/value – The author’s original contribution is the investigation of the scope of use of fairness opinions by the management boards of stock-listed companies in Poland in the period between 24th October, 2005 and 30th May, 2016.
Keywords: public tender offer, fairness opinion, listed companies, offeror, financial adviser