Zeszyty naukowe
Autor: Dariusz K. Rosati 461
Strony: 461–490
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-39
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Syntetyczne omówienie niekonwencjonalnych instrumentów, które zostały albo zastosowane albo miały być zastosowane w polityce pieniężnej wybranych banków centralnych. omówiono politykę zerowych i ujemnych nominalnych stóp procentowych, politykę luzowania ilościowego (QE), politykę „pieniędzy z helikoptera” (helicopter money) oraz politykę „wytycznych na przyszłość” (forward guidance).
Metodologia badania – Analiza dokumentów ECB, baz Eurostat i OECD oraz Fed.
Oryginalność/wartość – Zaproponowanie modyfikacji strategii bezpośredniego celu inflacyjnego.
Słowa kluczowe: kryzys finansowy, polityka „pieniędzy z helikoptera”, polityka luzowania ilościowe

NEW TENDENCIES IN MONETARY POLICY AFTER THE FINANCIAL CRISIS 2008–2012

Abstract
Purpose – Synthetic discussion of these unconventional instruments, which were either used or were to be used in the monetary policy of selected central banks. Respectively will be discussed policy of zero and negative nominal interest rates, QE, helicopter money policy and the policy of forward guidance.
Design/methodology/approach – Analysis of documents ECB, Eurostat and OECD databases and the Fed.
Originality/value – Offer modifications to the strategy of direct inflation targeting.
Keywords: financial crisis, QE, helicopter money, forward guidance, policy of zero and negative nominal interest rates