Zeszyty naukowe
Autor: Agata Sierpińska-Sawicz 491
Strony: 491–500
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-40
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących rezerw na świadczenia pracownicze w spółkach węglowych. Zarówno dla zatrudnionych, jak i byłych pracowników tworzone są rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe, na nagrody jubileuszowe, na renty wyrównawcze, na deputaty węglowe emerytów i rencistów, na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów oraz na pozostałe świadczenia dla pracowników. Udział rezerw na świadczenia pracownicze w spółkach węglowych jest zróżnicowany i mieści się w przedziale 40–70% ogółu tworzonych rezerw. Naliczanie rezerw na świadczenia pracownicze pogarsza wyniki finansowe spółek górniczych i może być przyczyną ich upadłości. System ich tworzenia musi być zatem zmieniony, gdyż obciążenie bilansu zobowiązaniami w postaci rezerw ogranicza w spółkach korzystanie z rynku długu, a tym samym ich rozwój.
Słowa kluczowe: rezerwy, podstawy tworzenia rezerw, poziom rezerw na świadczenia pracownicze

PROVISIONS FOR EMPLOYEE BENEFITS IN MINING COMPANIES

Abstract
The article presents the results of research on provisions for employee benefits in coal companies. Both for employees and former employees, there are created provisions for retirement and pension benefits, for jubilee, on compensatory pensions, for coal allowances for pensioners, for social benefits fund for pensioners and other employees benefits. The share of provisions for employee benefits in coal companies is diverse and ranges between 40 and 70% of the total provisioning. Calculation of provisions for employee benefits deteriorates financial results of mining companies, and may be the cause of their bankruptcy. The creation of provisions for employee benefits must therefore be changed as the burden of liabilities in the balance sheet in the form of reserves limits the companies use of debt market thus hinders their development.
Keywords: reserves, the provisioning base, the level of provisions for employee benefits