Zeszyty naukowe
Autor: Aldona Uziębło, Bogusława Kopeć 521
Strony: 521–531
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-43
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest redukowanie utrzymywanych w przedsiębiorstwie zasobów do minimum, koniecznego do prowadzenia działalności. Należy zatem ustalić optymalny poziom środków, tzn. taki, któremu towarzyszy największa przewaga korzyści nad kosztami. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „EMPEC” Spółka z o.o. należy do branży ciepłowniczej i zajmuje się wytwarzaniem i dystrybucją pary wodnej do wytwarzania ciepła. Branża funkcjonuje w warunkach wysokiej sezonowości, co uzasadnia utrzymywanie środków finansowych zabezpieczających okres niskich przychodów. Dodatkowo, remonty i modernizacje oraz gromadzenie opału mają miejsce głównie w okresie letnim, czyli wtedy, kiedy przychody ze sprzedaży wykazują najniższy poziom. Zasadność ekonomiczną zarządzania środkami pieniężnymi w EMPEC Sp. z o.o. zbadano za pomocą wybranych modeli (m.in. Baumola, Beranka, Millera--Orra); ostatecznie za najbardziej optymalne rozwiązanie uznano ten ostatni, wykazując opłacalność stosowania modelu w branży ciepłowniczej.
Słowa kluczowe: środki pieniężne, optymalizacja, branża ciepłownicza, model Millera-Orra

OPTIMIZATION OF MANAGING CASH IN THE HEATING ENTERPRISE WITH USING THE MODEL OF MILLER-ORR

Abstract
The aim of managing cash is reducing their stores held in an enterprise to the minimum necessary to conduct a business. It is important to establish their optimal level, i.e. to which the biggest advantage of the benefit over costs accompanies. The enterprise of the thermal power industry “EMPEC” Ltd. belongs to the heating industry and creates and distributes steam for heat production. The industry functions in conditions of high seasonal character what justifies keeping financial sources protecting the period of low income. Additionally, repairs and modernizations and the accumulation of fuel take place mainly in the summer period, that is when the sales revenue show the lowest level. Economic legitimacy of administering cash in EMPEC Ltd. was examined with chosen models (among others Baumol’s, Berank’s, Miller-Orr’s); after all the last one was acknowledged as the most optimal solution.
Keywords: cash, optimization, heating industry, the Miller-Orr Model