Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Walińska 533
Strony: 533–547
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-44
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Prezentacja bilansu jako kluczowego elementu sprawozdania finansowego oraz wskazanie jego formuły lepiej dopasowanej do potrzeb zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
Metodologia badania – W artykule zastosowano metodę studiów literaturowych, analizę materiałów źródłowych, metodę indukcji i dedukcji.
Wynik – W wyniku rozważań przedstawionych w artykule opracowano propozycję nowej formuły bilansu, odmiennej od obecnie obowiązującej.
Oryginalność/wartość – Przedstawione rozwiązanie jest oryginalne, niewykorzystywane w praktyce, bazujące na opracowanej przez autorkę koncepcji prezentacji bilansu.
Słowa kluczowe: sprawozdanie finansowe, bilans, działalność inwestycyjna, działalność operacyjna

BALANCE SHEET – THE SEARCH FOR A NEW FORMULA FOR THE NEEDS OF FINANCIAL MANAGEMENT

Abstract
Purpose – Presentation of the balance sheet as a key element of the financial statements and an indication of its format best suited to the needs of the financial management of the company.
Design/methodology/approach – The article uses the method of literature studies, analysis of source materials, the method of induction and deduction.
Findings – a result of the considerations set out in the article developed a proposal for a new formula balance sheet, different from the current.
Originality/value – The original solution is not used in practice, bases implying classifications developed by the author alone.
Keywords: financial statement, balance sheet, investment activity, financing activity