Zeszyty naukowe
Autor: Agata Adamska 571
Strony: 571–579
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-47
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Określenie differentia specifica jednej z grup aktywów emocjonalnych, jakimi są alkohole inwestycyjne, poprzez skontrastowanie tej klasy aktywów z innymi aktywami emocjonalnymi oraz szersze porównanie inwestycji w pasje ogółem z innymi rodzajami inwestycji.
Metodologia badania – Analiza tekstów źródłowych: zarówno raportów dotyczących poszczególnych segmentów rynku inwestycji w aktywa emocjonalne, jak i artykułów naukowych zawierających badania na temat tego typu inwestycji.
Wynik – W artykule zaprezentowano cechy inwestycji w aktywa emocjonalne, w szczególności alkoholi inwestycyjnych. Wskazano wady i zalety inwestycji tego typu.
Oryginalność/wartość – Sama tematyka inwestycji w aktywa emocjonalne jest jeszcze mało popularna, nie wykształciły się też metody analiz i oceny tego zjawiska. Artykuł stanowi element wstępnej eksploracji tej problematyki.
Słowa kluczowe: inwestowanie w pasje, kolekcjonowanie, wino, koniak, whisky, inwestycje alternatywne, aktywa emocjonalne

ALCOHOL AS AN ATLERNATIVE INVESTMENT

Abstract
Purpose – Identifying the differentia specifica of one of the groups of emotional assets, they are alcohols, by contrasting this asset class with other emotional assets and broader comparing all investment in passion overall with other types of investments.
Design/methodology/approach – Analysis of source texts: some reports on different segments of market of investment in emotional assets, as well as scientific articles containing research on this type of investment.
Findings – The article presented the characteristics of investment in emotional assets, especially alcohols investment. It was pointed out the advantages and disadvantages of this type of investment.
Originality/value – The theme of investment in emotional assets is still not very popular, and a method of analysis and evaluation of this phenomenon has not been dveloped yet. This article is part of the initial exploration of these issues.
Keywords: investments of passion, collecting, wine, whisky, cognac, alternative investments, emotional assets