Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska 559
Strony: 559–567
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-46
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest identyfikacja i ocena znaczenia czynników stanowiących o korzystaniu z kredytu kupieckiego przez mikroprzedsiębiorstwa.
Metodologia badania – W artykule dokonano przeglądu literatury przedmiotu podejmującej kwestię motywów korzystania z kredytu kupieckiego przez przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono również wyniki własnych badań ankietowych zrealizowanych na próbie mikroprzedsiębiorstw z województwa lubelskiego.
Wynik – Przeprowadzone badanie własne potwierdza złożony charakter motywów korzystania z kredytu kupieckiego przez mikroprzedsiębiorstwa. Czynnikami najsilniej wpływającymi na korzystanie z kredytu kupieckiego przez badanych były: możliwość lepszego zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, możliwość dokonywania zakupów pomimo tymczasowego braku środków pieniężnych oraz szybkość i łatwość pozyskania.
Oryginalność/wartość – Autorka identyfikuje i ocenia znaczenie powodów korzystania z kredytu kupieckiego przez mikroprzedsiębiorstwa. W polskiej literaturze przedmiotu dostrzega się niedostatek prac koncentrujących się na powyższym problemie.
Słowa kluczowe: kredyt kupiecki, mikroprzedsiębiorstwo, źródło finansowania

MOTIVES FOR TRADE CREDIT USE BY MICRO-ENTERPRISES

Abstract
Purpose – The aim of this article is to identify and assess the importance of factors that determine the use of trade credit by micro-enterprises.
Design/methodology/approach – The article reviews the literature regarding the motives for trade credit use by enterprises. The article also presents the results of the author’s own survey conducted among microenterprises from the Lubelskie Province.
Findings – The author’s own survey confirms the complexity of motives underlying the use of trade credit by micro-enterprises. The most important factors influencing the use of trade credit by respondents were: the ability to better cash management, the ability to make purchases despite a temporary lack of cash, the speed and ease of obtaining trade credit.
Originality/value – The author identifies and evaluates the motives for trade credit use by micro-enterprises. In the Polish literature there is a lack of works focusing on the above problem.
Keywords: trade credit; micro-enterprise; source of finance