Zeszyty naukowe
Autor: Jarosław Klepacki 721
Strony: 721–728
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-60
pdfpełen tekst

Streszczenie
Szeroko rozumiana globalizacja w zestawieniu z działaniami pokryzysowymi z lat 2008–2009 realizowanymi przez instytucje finansowe zaowocowała wykreowaniem procesów, które do niedawna w literaturze przedmiotu identyfikowane były w sposób marginalny. Jednym z nich jest realizowana przez banki centralne polityka ujemnych stóp procentowych. Dzisiaj nauka na nowo podejmuje próbę analizy tego zjawiska. Analizy, która dokonana powinna być równolegle z opisywaniem potencjalnych skutków oraz towarzyszących im ryzyk.
Słowa kluczowe: ryzyko, ujemne stopy procentowe, rynek kapitałowy, bank centralny, gospodarka

RISKS OF THE POLICY OF NEGATIVE INTEREST RATES

Abstract
Widely understood globalization in comparison with those of actions after the crisis from the years 2008–2009 implemented by financial institutions resulted in the artist creating processes that until recently in the literature were identified as marginal. One of them is implemented by the central banks policy of negative interest rates. Today, learning a new attempt to analyze this phenomenon. Analysis, which should be done in parallel with describing the potential impacts and associated risks.
Keywords: risk of negative interest rates, capital market, the central bank, economy