Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Kowalczyk 729
Strony: 729–736
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-61
pdfpełen tekst

Abstract
Aim – an attempt to present the potential of corporate social responsibility reporting in local government units.
Methodology of the research – The elaboration is based on the methodology of literature research and a case study. In order to present the principles of making corporate social responsibility reports I used fragments of the social responsibility system elaborated by the Office of the Marshal of the Mazowieckie Voivodeship.
Result – On the basis of the conducted research I was able to demonstrate the importance of social responsibility in local government units and indicate its influence on the evaluation of the units’ operations.
Originality/value – According to the results of the conducted research, social responsibility reporting in local government units allows for the development of institutional potential and an evaluation of the effectiveness of the units’ operations.
Keywords: local government units, corporate social responsibility, local government reporting

RAPORTOWANIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Streszczenie
Cel – próba przedstawienia możliwości raportowania odpowiedzialności społecznej biznesu w jednostkach samorządu terytorialnego.
Metodologia badania – W opracowaniu wykorzystano metodologię badań literaturowych oraz studium przypadku. Fragmenty systemu społecznej odpowiedzialności opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostały wykorzystane do przedstawienia zasad przygotowania raportu odpowiedzialności społecznej biznesu.
Wynik – Przeprowadzone badania pozwoliły przedstawić rolę odpowiedzialności społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz wskazać jego wpływ na ocenę efektów ich funkcjonowania.
Oryginalność/wartość – Wnioski z przeprowadzonych wskazują, że raportowanie odpowiedzialności społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego pozwala na budowanie potencjału instytucjonalnego oraz ocenę efektów ich funkcjonowania.
Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego, społeczna odpowiedzialność biznesu, sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego