Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Tkocz-Wolny 841
Strony: 841–850
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-70
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem opracowania jest prezentacja stanu i perspektyw harmonizacji i standaryzacji rachunkowości sektora publicznego.
Metodologia badania – Opracowanie zrealizowane zostało przy wykorzystaniu wielu metod badawczych. Podstawowymi są analiza aktów prawnych oraz studia literaturowe, opierające się na polskiej i zagranicznej literaturze przedmiotu. Wykorzystano również metodę syntezy i obserwacji.
Wynik – W opracowaniu wykazano, iż w ostatnich latach widoczne jest zwiększenie aktywności w zakresie standaryzacji rachunkowości sektora publicznego, w tym również w obszarze rynku wspólnotowego UE.
Oryginalność/wartość – W opracowaniu zwrócono uwagę na harmonizację i standaryzację rachunkowości sektora publicznego.
Słowa kluczowe: rachunkowość, standaryzacja, sektor publiczny, IPSAS, EPSAS

HARMONIZATION AND STANDARIZATION OF PUBLIC SECTOR ACCOUNTING

Abstract
Purpose – The aim of the study is to present the state of and prospects for harmonization and standardization of accounting of public sector.
Design/methodology/approach – the following works was created using multiple, diverse research methods. The most important among these were analysis of legislative acts and study of literature on the subject, based on Polish and foreign literature. Additionally, synthesis method and observation were used.
Findings – This work demonstrated that in recent years there is increasing activity in the field of standardization of the accounting of the public sector, including in the area of the Community market of the EU.
Originality/value – This work highlighted the harmonization and standardization of public sector accounting.
Keywords: accounting, standardization, public sector, IPSAS, EPSAS