Zeszyty naukowe
Autro: Beata Wierzbicka, Jędrzej Strumiłło 851
Strony: 851–861
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-71
pdfpełen tekst

Abstract
In the times of information civilization knowledge is treated as a very important factor of every single organisation. That factor, due to the abilities and experience of the members of a community, allows using other resources in a more optimal way when it comes to prioritizing the development of an organisation. Nowadays, knowledge is a very valuable factor in cooperation among all the business entities of socioeconomic life.
Knowledge, and particularly the process of spreading knowledge among entities within a region, allows for the efficient and successful accomplishing a creative community’s development strategies.
The aim of the article is to indicate the need for cooperation between the public and private sector in the effective management of community knowledge potential due to creating present and future prosperity.
Keywords: region, learning organisation, public sector, globalisation

WYKORZYSTANIE KAPITAŁU WIEDZY W REGIONIE POPRZEZ BUDOWANIE SIECI WSPÓŁPRACY MIĘDZY SEKTOREM PUBLICZNYM I PRYWATNYM

Streszczenie
Wiedza traktowana jest w dobie cywilizacji informacyjnej jako bardzo ważny czynnik zasobowy każdej organizacji, który dzięki umiejętnościom i doświadczeniu członków jej społeczności pozwala na wykorzystanie pozostałych zasobów w sposób bardziej optymalny z punktu widzenia priorytetów rozwoju organizacji. Wiedza obecnie najlepiej sprawdza się we wspólnym działaniu wszystkich podmiotów życia społeczno-gospodarczego.
Wiedza, a szczególnie proces jej rozprzestrzeniania się pomiędzy podmiotami w regionie, pozwalają skutecznie realizować twórcze strategie rozwoju wspólnoty.
Celem artykułu jest wskazanie na potrzebę współpracy sektorów publicznego i prywatnego w skutecznym zagospodarowaniu potencjału wiedzy społeczności regionu w celu tworzenia jej obecnego i przyszłego dobrobytu.
Słowa kluczowe: wiedza, sektor prywatny, sektor publiczny, globalizacja