Zeszyty naukowe
Autor: Wiesława Ziółkowska 5
Strony: 5–16
DOI: 10.18276/frfu.2016.84/2-01
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest jedynie próba oceny efektywności konsolidacji fiskalnej i niektórych jej skutków w Polsce na tle wybranych krajów UE. Badaniu poddano również wskaźnik reakcji deficytów nominalnego i strukturalnego mierzony zmianą ich udziałów w p.p. PKB na zmianę PKB o 1 p.p. Analizą objęto lata 2008–2014, a więc okres głębokiego kryzysu 2008–2009 i następujące po nim lata spowolnionego wzrostu gospodarczego z dynamiką ujemną jeszcze w 2012 roku. Zdjęcie procedury nadmiernego deficytu potwierdza skuteczność działań konsolidacyjnych. Podporządkowanie polityki fiskalnej w przypadku tej procedury przyniosło również negatywne skutki, a mianowicie pogłębiło jej procykliczny charakter. Efektem było zwiększenie deficytu strukturalnego, który w pierwszych 5 latach omawianego okresu przekraczał deficyt nominalny.
Słowa kluczowe: konsolidacja fiskalna, wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych, komponent cykliczny, saldo strukturalne

SELECTED ASPECTS OF FISCAL CONSOLIDATION IN THE SECTOR GENERAL GOVERNMENT

Abstract
The aim of this article is merely an attempt to evaluate the effectiveness of fiscal consolidation and some of its effects in Poland and in EU countries. The survey also response rate of nominal and structural deficits measured by the change of their shares in p.p. GDP change in GDP of 1 p.p. The analysis covered the years 2008–2014, and thus a period of deep crisis of 2008–2009 and the following years of sluggish economic growth with the dynamics of negative even in 2012. Photo EDP confirms the effectiveness of the consolidation. The subordination of fiscal policy in the case of this procedure has brought negative consequences, namely deepened its pro-cyclical character. The result was an increase in the structural deficit, which in the first 5 years of the period exceeded the nominal deficit.
Keywords: fiscal consolidation, the result of government and local government, the cyclical component, structural balance