Zeszyty naukowe
Autor: Zbigniew Ofiarski 39
Strony: 39–50
DOI: 10.18276/frfu.2016.84/2-04
pdfpełen tekst

Streszczenie
Związki między dwiema odrębnymi uchwałami, to znaczy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwałą budżetową, zostały ukształtowane przez przepisy ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Bardziej stabilny charakter mają związki formalnoprawne wynikające przede wszystkim z ustrojowej pozycji i zakresu kompetencji przysługujących organom JST (wykonawczym oraz stanowiącym). Materialnoprawne związki między tymi uchwałami są mniej trwałe, ponieważ względnie częste zmiany uchwał budżetowych powodują konieczność aktualizowania treści wieloletnich prognoz finansowych wynikającą z ustawowego obowiązku osiągnięcia właściwego stopnia korelacji treści tych uchwał. Przyjęte aktualnie regulacje prawne prowadzą w praktyce do niezamierzonego przez ustawodawcę efektu, jakim jest faktyczny prymat, w sensie materialnoprawnym, uchwały budżetowej nad uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, uchwała budżetowa, wieloletnia prognoza finansowa

THE RELATION BETWEEN THE LONG-TERM FINANCIAL FORECAST AND THE BUDGET ACT OF LOCAL GOVERNMENT UNITS – FORMAL AND SUBSTANTIVE ASPECTS

Abstract
The relation between the two separate acts, that is the Long-Term Financial Forecast and the Budget Act was shaped by the provisions of the Public Finance Act of 27 August 2009. The formal relation has become more stable reflecting mostly the scope of competence granted to local (executive and decision-making) government units. However, the substantive relation between the two acts is less durable since relatively frequent amendments to budget acts necessitate the need to update the content of long-term financial forecasts to comply with the statutory obligation to achieve adequate correlation between the acts. The provisions adopted have, in practice, an effect unintended by the legislator, which is the supremacy of the budget act, in substantive terms, over the act on long-term financial forecast.
Kewwords: local government, budget act, long-term financial forecast