Zeszyty naukowe
Autor: Iwona Podpora 51
Strony: 51–60
DOI: 10.18276/frfu.2016.84/2-05
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest ocena stopnia zróżnicowania prognoz wieloletnich tworzonych przez samorządy wojewódzkie. Badaniami objęto prognozy z lat 2014–2016. Wskazano, że zróżnicowanie to występuje między poszczególnymi województwami. Różnice dotyczą częstotliwości zmian prognoz, horyzontu czasowego oraz różnej dynamiki w prognozach podstawowych parametrów budżetowych. Dokonano także porównań między wielkościami prognozowanymi dochodów, wydatków i długu na dany rok budżetowy ujętymi w kolejnych wieloletnich prognozach finansowych danego województwa.
Słowa kluczowe: długoterminowa prognoza finansowa, samorząd, budżetowanie publiczne

DIFFERENCES IN LONG-TERM FINANCIAL FORECASTS FOR POLISH PROVINCIAL GOVERNMENTS

Abstract
The purpose of this paper is to assess the degree of diversification of long-term financial forecasts created by provincial governments in Poland. The study focuses on forecasts from the years 2014–2016. It was pointed out that there are significant differences between individual provinces in relation to: the frequency of forecasts’ movements, the time horizon of forecasts and the different dynamics in forecasts for the main budget parameters (revenues, expenditures, debt). The study also compares the differences between the projected budget parameters of forecasts enacted in subsequent years by each province.
Keywords: long-term financial forecast, local government, public budgeting