Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Maj-Waśniowska 151
Strony: 151–168
DOI: 10.18276/frfu.2016.84/2-13
pdfpełen tekst

Streszczenie
W opracowaniu podjęta została problematyka obejmująca politykę edukacyjną UE i jej wpływ na przemiany dokonujące się w obszarze edukacji w Polsce. Poruszony problem badawczy dotyczył w szczególności zakresu polityki edukacyjnej UE oraz celów tej polityki i sposobów pomiaru ich osiągania. Jego wyrazem jest postawiona hipoteza badawcza, zgodnie z którą istotne znaczenie dla osiągnięcia przez Polskę wyznaczonych przez UE celów polityki edukacyjnej miało wykorzystanie środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych Unii. W celu weryfikacji tak sformułowanej hipotezy w pierwszej kolejności dokonano charakterystyki polityki edukacyjnej UE, jej celów i metod stosowanych w ich realizacji. Następnie dokonano analizy stopnia osiągnięcia tych celów przez Polskę i zakresu wsparcia ich realizacji środkami europejskimi. W efekcie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zmiany zachodzące w polityce edukacyjnej w Polsce związane były z realizacją celów polityki edukacyjnej UE i przy wsparciu finansowym w ramach funduszy strukturalnych. Ponadto rezultaty badań pozwalają stwierdzić, że Polsce dotychczas nie udało się osiągnąć wszystkich celów polityki edukacyjnej UE określonych przez europejskie wskaźniki odniesieni, aczkolwiek w kontekście poruszanego problemu badawczego pozytywnie należy ocenić komplementarność działań finansowanych ze środków unijnych z celami programów UE.
Słowa kluczowe: polityka edukacyjna Unii Europejskiej, europejskie poziomy odniesienia, metoda otwartej koordynacji, program operacyjny Kapitał Ludzki, zmiany w edukacji w Polsce

THE INFLUENCE OF THE EUROPEAN UNION POLICY FOR CHANGES IN POLISH EDUCATION SYSTEM

Abstract
The study was undertaken the issue includes the educational policy of the European Union (EU) and its influence on the changes taking place in the area of education in Poland. Agitated research problem related in particular to the range EU education policy and the objectives of this policy and ways to measure their achievement. Its expression is research hypothesis placed here, according to which the essential for achieving Poland’s goals set by the EU’s education policy was the use of financial resources from the EU Structural Funds. In order to verify the hypothesis formulated in this way in the first place the characteristics of the educational policy of the European Union was made, its objectives and the methods used in their implementation. Then the achievement of these objectives by Poland was analysed as also the support of their implementation of the European funds. As a result of the research found that the changes in education policy in Poland were related to the implementation of educational policy goals of the EU and with the financial support under the Structural Funds. In addition, the results of research allow us to conclude that Poland has not managed to achieve all the objectives of EU education policy set by the European benchmarks. However, in the context of the driven research problem we should positively evaluate the activities financed from the EU funds with the objectives of European Union programs.
Keywords: the educational policy of the European Union (EU), the open method of coordination, indicators and reference levels European average performance (‘European benchmarks’), the Human Capital Operational Programme, the changes in education in Poland