Zeszyty naukowe
Autor: Maria Węgrzyn 141
Strony: 141–149
DOI: 10.18276/frfu.2016.84/2-12
pdfpełen tekst

Streszczenie
Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej powinien być postrzegany wieloaspektowo. Jest to wynik cech pojęcia zdrowie jako szczególnego dobra (Węgrzyn, 2013, s. 46–47). Wśród istotnych płaszczyzn oceny dostępności wymienić należy płaszczyznę personalną, czyli zasoby kadrowe, infrastrukturalną, techniczną, ale także finansową. Każda z płaszczyzn jest bardzo ważna, niemniej szczególne znaczenie mają środki finansowe, bowiem ich ilość w systemie determinuje kształtowanie pozostałych płaszczyzn. W Polsce wiele mówi i pisze się o rosnących kosztach sprawowania opieki zdrowotnej nad pacjentami. Wywołuje to potrzebę bardziej wnikliwego spojrzenia na przepływy finansowe w sektorze ochrony zdrowia. Dotychczas podejmowane działania polegające na wprowadzaniu zmian na listach leków refundowanych, działania służce podnoszeniu efektywności prowadzenia podmiotów leczniczych poprzez na przykład oceny benchmarkingowe (Węgrzyn, Korenik, 2015) czy też weryfikacja działalności odzwierciedlająca tak zwane mapy potrzeb zdrowotnych to tylko mała część działań koniecznych do przeprowadzenia. Wciąż zbyt mało miejsca poświęca się zagadnieniom profilaktyki zdrowotnej, aktywności prozdrowotnej jako tej części systemu opieki zdrowotnej, która przynosi największe efekty zarówno zdrowotne, jak i ekonomiczne. Niniejszy artykuł to próba odniesienia kosztów leczenia do kosztów działań profilaktycznych w zakresie wybranych istotnych rodzajów zachorowań o charakterze onkologicznym.
Słowa klucze: koszty badań profilaktycznych, leczenie a profilaktyka zdrowotna, budżet NFZ, koszty raka piersi, koszty raka jelita grubego, badania profilaktyczne

THE COSTS OF PREVENTIVE MEDICAL EXAMINATIONS IN THE BUDGET OF THE NATIONAL HEALTH FUND

Abstract
In Poland, a lot is being said and written about the rising costs of healthcare. This causes the need for a more thorough look at the financial flows in the health sector. Actions taken so far, i.e. introducing changes to the lists of reimbursable medicines, activities for raising the efficiency of running healthcare entities through e.g. benchmarking assessments, or verification of activities reflecting so-called maps of health needs, are only a small part of the necessary activities. There is still not enough attention devoted to the issues of preventive healthcare, a health-related activity as the part of the health care system which brings the best results for both health and economy. This article is an attempt to reference medical expenses to the cost of preventive measures in the field of selected significant types of oncological illnesses.
Keywords: the cost of preventive examinations, treatment and preventive healthcare, the National Health Fund budget, the cost of breast cancer, the cost of colorectal cancer, preventive examinations