Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Nowacka-Bandosz 159
Strony: 159-171
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu była próba identyfikacji usług mających najważniejsze znaczenie w rozwoju polskiego eksportu do Niemiec. W pierwszej części rozważań scharakteryzowano znaczenie poszczególnych rodzajów usług czynnikowych i nieczynnikowych w eksporcie Polski, w drugiej omówiono ich rolę w imporcie Niemiec, a w ostatniej zbadano naszą specjalizację eksportową. Wyniki przeprowadzonych badań mogą być wykorzystane w dalszych pracach w kierunku ustalenia realnych celów i narzędzi realizacji polityki gospodarczej w odniesieniu do rozwoju sektora usług w Polsce.
Słowa kluczowe: usługi, eksport, handel zagraniczny.

DEVELOPMENT OF POLISH EXPORT OF SERVICES TO GERMANY

Summary
The aim of the paper is an attempt to show the most important services in development of Polish export to Germany. In the first part of the paper importance of factor and non-factor services in Polish export is shown, in the second part their role in German import is presented. Part three concentrates on our specialization in services. The results of the research can contribute to further work on establishing the real objectives and instruments of trade policy with reference to the development of services sector in Poland.
Keywords: services, export, foreign trade.