Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Piotrowska 173
Strony: 173-187
pdf pełen tekst

Streszczenie
Wieloletnie niedoinwestowanie sfery ochrony środowiska w Polsce, rosnąca
presja na ograniczanie wpływu gospodarki na środowisko, wciąż zaostrzane normy
i przepisy prawne w tym zakresie, konieczność spełnienia wymagań Unii Europejskiej
(np. w ramach strategii Europa 2020), jak również wysokie koszty wdrażania innowacji,
szczególnie dotkliwie odczuwane w dobie kryzysu gospodarczego, determinują
wielkość wyzwania, jakie stanowi dla polskich przedsiębiorstw i instytucji wdrażanie
ekoinnowacji. Z tego względu w artykule poruszono zagadnienie trudności wdrażania
innowacji przynoszących korzyści środowisku przyrodniczemu w Polsce. Zaprezentowane
zostały najważniejsze dane dotyczące ekoinnowacji oraz ochrony środowiska, jak
również możliwości ich dofinansowania ze źródeł zagranicznych.
Słowa kluczowe: ekologia, innowacje, wsparcie z Unii Europejskiej, Europa 2020.

ECOINNOVATION: A CHALLENGE FOR POLISH ECONOMY

Summary
Longstanding underinvestment of environmental protection in Poland, raising
pressure on limiting economy impact on environment, still exacerbating legal provisions
and principles, necessity of fulfilling the European Union requirements (eg. implemenJOANNA
ting „Europe 2020” strategy), as well as high costs of implementing innovation, especially
severe during economic crisis, constitute the scale of challenge, which make implementation
of ecoinnovation for Poland, Polish enterprises and organizations. Therefore
the article concerns the difficulty of implementation of innovations with environmental
benefits in Poland. There have been presented basic data on ecoinnovation and
environmental protection, as well as possibilities of their co-financing from foreign
sources.
Keywords: ecology, innovation, EU support, Europe 2020.