Zeszyty naukowe
Autor: Anna Berezka 97
Strony: 97-116
pdf pełen tekst

Streszczenie
Oczekiwania klientów i globalizacja osiągnięć w wielu dziedzinach gospodarki wpływają nieustannie na doskonalenie form zarządzania zasobami pracy w Europie. Nowe rozwiązania w zakresie zatrudnienia, zależne od rodzaju wykonywanej pracy, oprócz korzyści dla pracowników i pracodawców pozwalają na kontynuację wzrostu gospodarczego i zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw. Narzędzia rynku pracy objawiające się w nowych formach kształtują politykę krajów europejskich i modyfikują model zatrudnienia, powodując dopasowanie narzędzi prawnych do systemu rynku pracy, potrzeb osób pracujących i przedsiębiorstw. Zmieniające się modele rynku wpływają na zwiększenie roli zarządzania zasobami pracowniczymi i konieczność poszukiwania nowych rozwiązań gospodarczych w sposób efektywniejszy, bezpieczniejszy i nastawiony na podwyższanie konkurencyjności. Przedstawiona charakterystyka, poziom i opis nietypowych form zatrudnienia w różnych perspektywach czasowych ma zasadniczy wpływ na określenie zależności między globalną konkurencją a potencjałem ludzkim w wymiarze publicznoprawnym. Formalnoprawne aspekty nowych form zatrudnienia moderują zmianę systemów gospodarczych w czasach gdy koniunktura nie sprzyja wzrostowi, a potrzeba stabilizacji gospodarki powoduje kreowanie nowych narzędzi zwiększających elastyczność i bezpieczeństwo na rynku pracy.
Słowa kluczowe: narzędzia zatrudnienia, konkurencyjność pracownicza, globalny rynek pracy, efektywność form pracy, formy zatrudnienia.

UNTYPICAL FORMS OF EMPLOYMENT IN POLAND AS COMPARED WITH SELECTED EUROPEAN UNION STATES

Summary
The expectations on the part of customers and globalization of achievements in many fields of economy exert an incessant influence on an improvement of the forms of management of labour resources in entire Europe. The existence of new solutions of employment that are dependent on the type of work performed, apart from benefits for employees and employers, allows the continuation of an economic growth and an increase of the competitiveness of enterprises. Those tools of labour market that appear in new forms exert an influence in a new fashion on the formation of the policy of European states; they modify the model of employment by adjusting legal tools to the system of labour market, the needs of working people and of enterprises. The changing models of the market have an impact on an increased role of the management of labour
resources and on the necessity to seek new economic solutions in a more effective and safe manner, one oriented on an increase of the competitiveness. The characterization, level and description of untypical forms of employment presented in various time perspectives have a fundamental influence on the definition of the dependence between the global competitiveness and the human potential in public and legal dimensions. The formal and legal aspects of the new forms of employment moderate the change of economic systems those days when the economic situation does not support any growth, and the need of a stabilization of the economy causes the creation of new tools to increase the flexibility and safety on the labour market.
Keywords: tools of employment, workers’ competitiveness, global labour market,