Zeszyty naukowe
Autor: Karolina Garbacz, Dariusz Guziak 37
Strony: 37-51
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia jakości w usługach medycznych w zarządzaniu szpitalem. Znaczenie jakości w odniesieniu do zarządzania szpitalem będzie rozpatrywane w oparciu o szeroką definicję tego pojęcia, co oznacza wskazanie jej ważności z punktu widzenia nie tylko kadry zarządzającej, ale także pracowników,świadczeniobiorców i płatnika.
Słowa kluczowe: jakość, usługi medyczne, zarządzanie.

MEANING OF QUALITY IN MEDICAL SERVICES IN HOSPITAL MANAGEMENT

Summary
This article aims at presenting the meaning of quality in medical services in hospital management. The meaning of quality in terms of hospital management will be considered basing on the wide spectrum of this subject, which means pointing at its importance not only from the point of view of the managerial staff but also from the point of view of employees and service providers as well as the payer.
Keywords: quality, medical services, management.