Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Gadomska-Lila 23
Strony: 23-35
pdf pełen tekst

Streszczenie
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) stanowi obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, ważną koncepcję zarządzania. Wzrastająca w ostatnich latach presja różnych środowisk zmusza bowiem przedsiębiorstwa do podejmowania działań o charakterze ekonomicznym, prawnym, społecznym czy ekologicznym, uwzględniających potrzeby różnych grup interesów. Tymczasem kryzys gospodarczy spowodował zmianę postrzegania społecznej odpowiedzialności biznesu, łącznie z obwieszczeniem upadku tej koncepcji. Celem artykułu jest analiza kierunków i charakteru oddziaływania skutków kryzysu gospodarczego na zaangażowanie przedsiębiorstw w zakresie realizowania idei społecznej odpowiedzialności w Polsce i na świecie. Zasadniczy wątek opracowania stanowi prezentacja istoty CSR, kierunki ewolucji tej koncepcji oraz uwarunkowania skuteczności proponowanych programów i praktyk.
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, kryzys gospodarczy.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE FACE OF ECONOMIC CRISIS

Summary
Corporate social responsibility (CSR) is at present, more than ever before, an important concept in management. The increasing pressure from various environments, observed recently, forces enterprises to make economic, legal, social and ecological efforts which allow for the needs of different groups of stakeholders. The economic crisis, however, has led to a shift in the perception of the CSR including the announcement of its decline. The aim of the paper is to analyse the directions and nature of the economic crisis’ impact on the efforts made by enterprises within corporate social responsibility in Poland and around the world. The study focuses on presenting the CSR concept and the directions of its evolution, and analysing the factors which ensure efficient implementation of the programmes and practices.
Keywords: corporate social responsibility, economic crisis.