Zeszyty naukowe
Autor: Anna Wieczorek-Szymańska 105
Strony: 105-115
pdf pełen tekst

Streszczenie
Artykuł dotyczy problematyki pomiaru kompetencji posiadanych przez pracowników organizacji. Omówiono w nim cztery syntetyczne grupy metod pomiaru: testy, wywiady, ocenę wieloźródłową, Assessment & Development Center. W ramach każdej z metod wskazano jej potencjalne zalety i wady oraz określono warunki efektywnego zastosowania.
Słowa kluczowe: pomiar kompetencji, testy, wywiady, ocena wieloźródłowa, Assessment & Development Center.

METHODS OF EMPLOYEES’ COMPETENCIES MEASUREMENT

Summary
This paper discusses the problems of measuring the competencies of employees in the organization. The author presents four groups of synthetic methods of measurement: tests, interviews, multi sources assessment, Assessment & Development Center. Additionally potential advantages /disadvantages of each method and conditions for effective use of them are shown.
Keywords: measuring the competencies, tests, interviews, multi sources assessment, Assessment & Development Center.
JEL Code: J24