Zeszyty naukowe
Autor: Anna Zbaraszewska 129
Strony: 129-140
pdf pełen tekst

Streszczenie
Artykuł przedstawia spojrzenie na wzrost roli przywództwaW artykule zaprezentowano możliwości dostosowania ewidencji księgowej do potrzeb tworzenia rachunku przepływów pieniężnych. Rachunek przepływów pieniężnych jest elementem sprawozdania finansowego, który prezentuje w ujęciu kasowym operacje gospodarcze, zaś ewidencja księgowa ujmuje zdarzenia według zasady memoriałowej. Aby przekształcić operacje w ujęciu memoriałowym na ujęcie kasowe, zaproponowano odpowiednie konta rozliczeniowe.
Słowa kluczowe: rachunek przepływów pieniężnych, wpływy, wydatki, sprawozdania finansowe

ISSUES OF THE ORGANIZATION OF THE PROCESS OF DRAFTING THE CASH FLOW STATEMENT

Summary
In the article adjustabilities were introduced to the accounting records for the purposes of creating the cash flow statement. The cash flow statement is an element of the financial statement in the cash basis whereas which is presenting business transactions the accounting records is including events according to the accrual basis. In order to convert operations in the accrual basis into the cash basis the author proposes
Keywords: cash flow statement, influences, expenses, financial reports
JEL Code: M41