Zeszyty naukowe
Autor: Monika Grabowska 143
Strony: 143-156
pdf pełen tekst

Streszczenie
Skutki światowego kryzysu gospodarczego oraz sytuacja demograficzna powodują konieczność wprowadzenia rozwiązań zarówno elastycznych, jak i ochronnych rynku pracy, krajowego i regionalnego. Wyznacznikiem stał się model flexicurity, który ma tworzyć i promować mechanizmy w zakresie elastycznych i aktywnych form zatrudnienia oraz przeciwdziałać wykluczeniu z rynku pracy specyficznych podmiotów. W województwie dolnośląskim niezbędne jest wdrażanie modelu flexicurity, który zakłada korzyści dla wszystkich uczestników rynku pracy oraz powoduje, że rynek pracy staje się czynnikiem dynamizującym, a nie hamującym rozwój gospodarczy.
Słowa kluczowe: rynek pracy, flexicurity, dokumenty strategiczne, rynek edukacji, polityka regionalna.br />
ATTEMPT OF FLEXIBILITY LABOUR MARKET INITIATION IN LOWER SILESIAN PROVINCE

Summary
Results of the global economic crisis and the demographic situation related to ageing societies cause a need to implement solutions on the labour market which shall be both flexible and protective. The most important is implementation of flexicurity which means creating and promoting elastic and active forms of employment. In Lower Silesia it is crucial to start with this model because it will cause benefits for all participants of the labour market.
Keywords: labour market, flexicurity, strategic documents, education market, regional policy.
JEL Code: J01