Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Kazojć, Piotr Woźniak 181
Strony: 181-191
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono teoretyczne aspekty ryzyka oraz zarządzania nim. Zaprezentowano różne ujęcia i rodzaje ryzyka, także sytuacje, które uwidaczniają powszechne występowanie i wykorzystywanie zjawiska oraz konieczność konfrontacji z ryzykiem w działalności gospodarczej. Opisano te elementy procesu zarządzania ryzykiem, które powinny być stosowane w każdej racjonalnie funkcjonującej jednostce organizacyjnej.
Słowa kluczowe: ryzyko, zarządzanie ryzykiem

BUSINESSES RISK AND RISK MANAGEMENT

Summary
The article presents the concept of variations on the risk and pointed out the need to manage it. Presents also various types of risks that highlight the universality of the term and the inability to avoid confrontation with the risk in the business. It also describes the elements of the risk management process that should be used in any reasonably functioning.
Keywords: risk, risk management
JEL Code: G32