Zeszyty naukowe
Autor: Marcin Pawlak 207
Strony: 207-217
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule ukazano wybrane skutki społeczno-ekonomiczne W artykule zaprezentowano metody analizy ryzyka w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych. Przedstawiono zależność pomiędzy decyzjami inwestycyjnymi a związanym z nim ryzykiem. Zaprezentowano klasyfikację oraz kilka najważniejszych metod analizy ryzyka. Artykuł ma charakter przeglądowy i systematyzujący.
Słowa kluczowe: inwestycje, ryzyko, efektywność, analiza ryzyka.

RISK ANALYSIS IN INVESTMENT VALUATION

Summary
The paper presents methods of risk analysis in investment valuation. Article presents connection between investment decisions and the associated risks. Paper is a review of the classification of risk analysis methods.
Keywords: investment, risk, efficiency, risk analysis
JEL Code: G32, D81