Zeszyty naukowe
Autor: Roman Siedlikowski 263
Strony: 263-278
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem pracy jest przeprowadzenie analizy wpływu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na krajowy rynek prac z uwzględnieniem środków finansowych wydatkowanych w ramach funduszy strukturalnych na walkę z bezrobociem oraz aktywizację zawodową. W artykule zbadano poziom bezrobocia w latach 2004–2012 (dla celów porównawczych i analitycznych w wybranych obszarach okres ten został wydłużony lub skrócony z uwagi na brak odpowiednich danych statystycznych) oraz poziom nakładów, jakie w ramach funduszy strukturalnych zostały wydatkowane na działania skierowane do osób bezrobotnych. Analiza dostępnych danych nie wykazała istotnych zależności pomiędzy wielkością kwot przeznaczonych z funduszy strukturalnych UE na działania wspierające rynek pracy a na przykład poziomem bezrobocia czy też ilością osób prowadzących własną działalność gospodarczą.
Słowa kluczowe: zatrudnienie, bezrobocie, siła robocza, rynek pracy, dotacje

LABOUR MARKET IN POLAND AFTER ACCESSION TO EUROPEAN UNION

Abstract
The present paper is aimed at analysing the impact of Polish accession to the European Union on the domestic labour market. For this purpose verification of the expenses level within structural funds against unemployment and professional activation, as well as its influence on such rates as unemployment level or number of people who run own business has been conducted.
The research covered the years 2004–2012, this period was divided into two sub-periods which coincide with the planning of expenses within structural funds.
The analysis of available data indicated no significant correlation between dimension of amounts allocated from EU structural funds for actions to support labour market and the level of unemployment for instance.
Keywords: employment, unemployment, manpower, labour market, grants
JEL Codes: J21, J24, J61, F15, F36, H25