Zeszyty naukowe
Autor: Adam Zydroń, Dariusz Kayzer, Anna Zbierska, Piotr Szczepański 257
Strony: 257-267
DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-22
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu było wyodrębnienie czynników wpływających na wartość nieruchomości budowlanych na przykładzie gminy Dopiewo, uwzględniając walory środowiskowe i społeczno-ekonomiczne. W opracowaniu przeanalizowano materiały z lat 2009–2013 zawarte w transakcjach kupna-sprzedaży (685 transakcji), które zostały pozyskane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Poznaniu. Wyniki analizowano przy zastosowaniu metody regresji wielorakiej. Bazując na przeprowadzonej analizie wyodrębniono czynniki, które miały największy wpływ na kształtowanie się wartości gruntów budowlanych w gminie Dopiewo. Wykazano, że tymi czynnikami były: odległość od lasów, odległość od wód oraz odległość od granic Poznania.
Słowa kluczowe: nieruchomości niezabudowane, wycena nieruchomości, regresja wieloraka

FACTORS AFFECTING THE VALUE OF UNDEVELOPED PROPERTY EARMARKED FOR CONSTRUCTION PURPOSES

Abstract
The aim of this study was to isolate the factors affecting the value of the property on the example of building Dopiewo having environmental values and socio-economic. The study analyzes the material from the years 2009–2013 in purchases – sales (685 transactions), which are obtained from the District Centre of Geodesy and Cartography Documentation in Poznan. Results were analyzed using the multiple regression method. Based on an analysis of isolated factors that have the greatest impact on the value of building land in the municipality of Dopiewo. It has been shown that these factors were: the distance from the forest, the distance from the water and the distance from the borders of the city of Poznan.
Keywords: open land, property valuation, multiple regression
JEL Code: Q01