Zeszyty naukowe
Autor: Adam Zydroń, Agnieszka Sikora 245
Strony: 245-256
DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-21
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu było określenie wartości społecznej Parku Sołackiego w Poznaniu z wykorzystaniem metody wyceny warunkowej. Przedmiotem badań były dane uzyskane na podstawie 200 ankiet, dotyczące przede wszystkim: wysokości rekompensaty, którą byliby skłonni przyjąć ankietowani za utracenie możliwości korzystania z parku (WTA), a także kwoty, którą mogliby przeznaczyć, by nie dopuścić do degradacji środowiska przyrodniczego parku (WTP). W opracowaniu określono również cechy socjoekonomiczne ankietowanych (wiek, wykształcenie, dochód, stan cywilny). Wyniki przedstawiono za pomocą tabel i wykresów słupkowych. Badania miały charakter hipotetyczny i szacunkowy, wykazały jednak wysoką wartość społeczną Parku Sołackiego.
Słowa kluczowe: park, wartość, WTA, WTP

VALUATION OF SOŁACKI PARK IN POZNAN CONTINGENT VALUATION METHOD

Abstract
The aim of the study was to determine the social value Sołacki Park in Poznan using contingent valuation method. The subject of the study were based on data from 200 surveys; related primarily to: the amount of compensation they would be willing to accept surveyed for the loss of the benefit of the park (WTA), as well as the amount that could be allocated to avoid degradation of the natural environment of the park (WTP). The study also identified socio-economic characteristics of respondents (age, education, income and marital status. The results are presented by means of tables, bar charts and column. The research was hypothetical and estimates, however, showed a high social value Sołacki Park.
Keywords: park, value, WTP, WTA
JEL Code: Q01