Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Szumigała 219
Strony: 219-232
DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-19
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule podjęto próbę opracowania i klasyfikacji historycznych kodów przestrzennych na przykładach wybranych gmin wielkopolski. Kody te zastosowano w badaniach rozwoju gmin w aspektach historyczno-kulturowym i planistyczno-krajobrazowym. Przeprowadzona analiza historyczno-przestrzenna obejmowała okres od końca XIX w., a analiza statystyczna lata 2000–2014. Do oceny całościowej zastosowano metody porównawcze. Uzyskane wyniki wskazują na zróżnicowanie rozwoju oraz zagrożenia w aspektach kulturowych i przestrzenno-krajobrazowych związanych z dynamiką planowania przestrzennego w gminach.
Słowa kluczowe: kody przestrzenne, rozwój zrównoważony, wielkopolska, krajobraz

SPATIAL CODES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SELECTED MUNICIPALITIES WIELKOPOLSKI

Abstract
This article attempts to develop and historical classification of spatial codes for selected municipalities of Greater examples that were used in the research communities in the development of historical and cultural aspects and planning and landscape. The analysis of historical and spatial covered the period from the end of the nineteenth century and the statistical analysis of the years 2000–2014. The overall assessment methods were used for comparison. The results indicate the diversity of development and the risks and cultural aspects of space and landscape associated with the dynamics of spatial planning in municipalities.
Keywords: spatial codes, sustainable development, Wielkopolska, landscape
JEL Code: Q01