Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Szczepański, Adam Zydroń, Anna Zbierska 205
Strony: 205-218
DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-18
pdfpełen tekst

Streszczenie
Dynamiczny i wieloaspektowy proces urbanizacji gmin powiatu poznańskiego (ziemskiego) ma zasadniczy wpływ na kształt i funkcjonowanie drogowego układu komunikacyjnego. Efektem migracji mieszkańców w granicach aglomeracji (krótko- i długookresowych) są wzrastające potrzeby transportowe. W obecnych uwarunkowaniach transportowych (brak szybkiej kolei metropolitalnej, wielu przewoźników, brak wspólnej taryfy przewozowej itd.) zaspokajane są one w pierwszej kolejności poprzez intensyfikację indywidualnej komunikacji samochodowej. W artykule podjęto próbę oceny stopnia rozwoju drogowego układu komunikacyjnego oraz jego wpływu w szczególności na istniejącą sieć osadniczą oraz środowisko przyrodnicze.
Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, aglomeracja poznańska, komunikacja drogowa

ROAD OPERATION OF COMMUNICATION IN SOME MUNICIPALITIES POZNAN AGGLOMERATION IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Abctract
Dynamic and multi-faceted process of urbanization Poznań district municipalities (the Earth) has a significant impact on the design and operation of road traffic system. The result of the migration of inhabitants within the metropolitan (short- and long-term) are growing transport needs. In the current conditions of transport (no high-speed rail mainland, many carriers, the lack of a common transport fares etc.), they are met in the first instance by increasing the individual automobile communication. The article attempts to assess the degree of development of road traffic system and its impact in particular on the existing settlement pattern and the natural environment.
Keywords: sustainable development, Poznan metropolitan area,  road transport
JEL Code: Q01