Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Idczak, Karol Mrozik 161
Strony: 161-171
DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-14
pdfpełen tekst

Streszczenie
Analiza kosztów i korzyści sprowadza się do zestawienia potencjalnych korzyści wynikających z wdrożenia określonych działań i kosztów poniesionych na ich realizacje. W efekcie uzyskuje się klarowną informację na temat adekwatności przyjętych rozwiązań pod kątem ich skuteczności w osiąganiu przyszłych oczekiwań. W tym sensie efektywność ekonomiczna jest wykorzystywana w ewaluacji ex ante, ponieważ z wyprzedzeniem wskazuje, czy planowane działania są trafne z punktu widzenia potrzeb społecznych. Uwzględnia określony kontekst społeczno-gospodarczy i identyfikuje potencjalne trudności oraz proponuje rekomendacje, co zostało pokazane na przykładzie planowej budowy zbiornika małej retencji Tulce.
Słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, ewaluacja ex ante, analiza kosztów i korzyści, zbiornik małej retencji Tulce

APPLICATION OF THE ECONOMIC EFFICIENCY FOR EX-ANTE EVALUATION OF SOLUTIONS SHAPING THE RETENTION CAPACITY OF THE RIVER CATCHMENT

Abstract
Cost-benefit analysis sets out one the one hand the potential benefits resulting from the implementation of specific activities and, on the other, the costs incurred on its implementation. The result is a clear information on the appropriateness of the solutions in terms of their effectiveness in delivering future results. In this sense, economic efficiency is used in the ex-ante evaluation, because in advance it indicates whether the planned activities are relevant from the social point of view. It takes into consideration specific socio-economic context and identifies potential problems and propose amendments, which have been shown in the case of the planned Tulce small retention reservoir.
Keywords: economic efficiency, ex-ante evaluation, cost-benefict analysis, Tulce small water retention reservoir
JEL Codes: O22, Q01, Q25, R58