Zeszyty naukowe
Autor: Marta Jankowska 173
Strony: 173-182
DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-15
pdfpełen tekst

Streszczenie
Koncepcja smart city jest nowoczesną ideą rozwoju miast będącą odpowiedzią na nasilające się procesy urbanizacyjne. Inteligentne miasta dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym efektywniej wykorzystują dostępne zasoby w celu poprawy jakości życia w mieście i zapewnienia jego zrównoważonego rozwoju. Miastem, które z sukcesem realizuje założenia tej koncepcji, jest Wiedeń będący obecnie liderem wielu rankingów dotyczących kluczowych obszarów smart city. W artykule poddano analizie działania stolicy Austrii w zakresie tworzenia inteligentnego miasta, przedstawiając korzyści z realizacji takiej polityki rozwoju.
Słowa kluczowe: smart city, inteligentne miasta, rozwój zrównoważony, Wiedeń

SMART CITY AS A CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT – VIENNA CASE STUDY

Abstract
The concept of smart city is a modern idea of urban development, which is in response to the increasing processes of urbanization. Smart cities thanks to information and communication technologies more effectively use the available resources to improve city’s quality of life and ensure its sustainable development. Vienna is a city that has successfully realized the idea of this concept and currently is the leader of many rankings concerning smart city concept. The article analyzes the activities of the Austria’s capital in the area of creating an smart city, presenting the benefits of implementing such a policy development.
Keywords: smart city, sustainable development, Vienna
JEL Codes: O13, O18, O52, R53