Zeszyty naukowe
Autor: Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian 571
Strony: 571-582
pdf pełen tekst

Streszczenie
Publikacja stanowi próbę przedstawienia warunków stosowania metod porównawczych i dochodowych do wyceny nieruchomości przedsiębiorstw ze złożami kopalin, stanowiącymi części składowe nieruchomości. W zakresie metod dochodowych skupiono się na warunkach stosowania metody zysków do wyceny funkcjonujących nieruchomości operacyjnych. Dla metod porównawczych wskazano na warunki wpływające na wiarygodność ich stosowania na tle cyklu życia tego rodzaju projektów inwestycyjnych. W tle rozważań wskazano na niezbędne zmiany regulacji prawnych metodyki wyceny CRE.

REAL ESTATE WITH MINERAL DEPOSITS APPRAISAL IN COMPANIES


Summary
The publication is an attempt to present conditions for the use of sales comparison and income capitalization methods of real estate appraisal in companies with mineral deposits being part of the property. In terms of income capitalization methods the focus was on the conditions to use the profit method to appraise the functioning operational property. As for the sales comparison method the conditions affecting the reliability of their use in terms of the life cycle of such projects were specified. The deliberation pointed to the necessary regulatory changes of CRE valuation methodology.